(G)MR

Elke school van Monton heeft een medezeggenschapsraad (MR). Van elke MR is een lid vertegenwoordigd in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Er wordt gewerkt met een Dagelijks Bestuur van een voorzitter, een vice-voorzitter en 4 leden. De samenstelling bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en een extern secretaris. Daarnaast vormen de overige GMR leden commissies die op gebied van onderwijs, personeel, financiën of ander thema’s het Dagelijks Bestuur adviseren over advies of instemming op beleid. Het Dagelijks Bestuur vergadert zes keer per jaar, deels in het bijzijn van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht woont ook jaarlijks een aantal vergaderingen bij.

Voor het schooljaar 2019-2020 is de vergaderplanning in principe als volgt:

18 september 2019

13 november 2019

28 januari 2020

18 maart 2020

22 april 2020

23 juni 2020

In het dagelijks bestuur van de GMR hebben zitting:

Anne Sleper (leerkracht montessori kindcentrum LEF)

Minke Venker (leerkracht Arcade, Utrecht)

Irma de Waard (leerkracht het Mozaïek, Maarssen)

Ronald van Aggelen (ouder Pallas Athene, Amersfoort)

Erwin Priem (ouder Arcade, Utrecht)

Wim Moerman (ouder Nieuwerkerk a/d IJssel)

Petra Nieuwveld, extern secretaris

 GMR@monton.nl