Locaties
Filter

Lid Raad van Toezicht

AMERSFOORT | Montessorischool Pallas Athene
Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Monton
 
Stichting Monton versterkt het bestaansrecht van de aan de Stichting verbonden montessorischolen. De Stichting creëert waarde door in te zetten op kwalitatief montessorionderwijs en een integraal beleid op de pijlers onderwijsmissie en -kwaliteit, personeel, huisvesting, financiën en profilering. Stichting Monton werkt vanuit de uitgangspunten van algemeen bijzonder onderwijs en streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen en medewerkers ongeacht afkomst of achtergrond. Om te voldoen aan de kaders van de Wet: 'goed onderwijs, goed bestuur', heeft de Stichting sinds 2015 gekozen voor een besturingsmodel met een College van Bestuur (CvB) en Raad van Toezicht (RvT).
 
Vanwege de afloop van de statutaire termijnen zoeken wij een lid voor onze Raad van Toezicht. Het betreft een zetel in de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting.
 
De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het College van Bestuur. Het toezicht is onafhankelijk van specifieke belangen in of buiten de organisatie en toekomstgericht. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De Raad van Toezicht heeft in dit verband ook een klankbordfunctie. Zij reflecteert op de keuzevraagstukken waarmee het College van Bestuur wordt geconfronteerd en geeft daarover gevraagd of ongevraagd advies. De focus van de Raad van Toezicht ligt op het zo volledig mogelijk realiseren van de potentie van de organisatie. Het uitgangspunt van de Raad van Toezicht is dat haar handelen toegevoegde waarde heeft voor de Stichting Monton. Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht op het gebied van gender, leeftijd, herkomst en specifieke expertise.
 
Profiel
·        Academisch denk- en werkniveau.
·        Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband te kunnen uitoefenen.
·        Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het College van Bestuur.
·        Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
·        Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
·        Kennis en ervaring met onderwijs en affiniteit met montessori onderwijs strekt tot aanbeveling.
·        Diversiteit is vanzelfsprekend in de Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht vraagt om een goede balans en voldoende complementariteit.
 
Specifiek
Opleiding en gedegen werkervaring op het gebied van communicatie en PR. Hij of zij:
-         heeft affiniteit met strategische vraagstukken op het gebied van in- en externe communicatie;
-         is in staat de positionering van Monton in de veranderende wereld en het veranderende onderwijsveld te                      benoemen en te bewaken richting College van Bestuur;
-         is een andere denker en geeft energie aan de Raad van Toezicht en College van Bestuur;
-         is ondernemend en bij voorkeur afkomstig uit het bedrijfsleven (bv. de communicatie/reclamesector).
 
Vacatievergoeding/honorering, benoemingstermijn
De functie kent een vacatievergoeding op basis van de adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI). Leden van de RvT worden benoemd voor vier jaar. De benoeming kan eenmaal verlengd worden met vier jaar.
 
Solliciteren
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 29 januari 2021.
 
U kunt uw sollicitatie richten aan: Dhr. F. Kevenaar, voorzitter RvT: info@monton.nl. Voor vragen kunt u met hem contact opnemen op nummer 06 22 240 069.
 
Planning
De Raad van Toezicht streeft naar het ingaan van de benoeming met ingang van 1 april 2021 of zoveel eerder als mogelijk is. De sollicitatiegesprekken worden gepland op 17 februari 2021.
 
Procedure
Potentieel geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie waarin leden van de Raad van Toezicht, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het College van Bestuur zitting hebben. De voorkeurskandidaat wordt door de selectiecommissie voorgedragen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad met het voorstel de kandidaat bindend voor benoeming voor te dragen aan de Raad van Toezicht.
 
Bijlage
Procedure benoeming lid RvT Monton op bindende voordracht van de GMR
1.    Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt.
2.    Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de raad van toezicht, wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld. In deze commissie zijn ten minste de raad van toezicht, de bestuurder en de GMR vertegenwoordigd. Een vertegenwoordiger van de raad van toezicht fungeert als voorzitter van de commissie.
3.    Indien de vacature de voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 6 lid 4 derde volzin van de statuten, brengt de commissie aan de GMR een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de GMR meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de GMR zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, gaat hij naar eigen inzicht tot voordracht van een lid over (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel) en maakt deze kenbaar aan de raad van toezicht.
4.    Indien de raad van toezicht meent de voordracht van de GMR niet te kunnen volgen, meldt hij dit onder opgaaf van redenen aan de GMR en verzoekt hij om een nieuwe voordracht. De nieuwe voordracht komt zoveel mogelijk tot stand in samenspraak tussen de GMR en de raad van toezicht. De nieuwe voordracht geldt voor de raad van toezicht als bindend. De raad van toezicht besluit in laatste instantie omtrent benoeming van de voorgedragen kandidaat.
 
  • Anders
  • Not Specified
  • startdatum: 1 april 2021
Bekijk vacature