De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  brengt advies uit over beleidsvoornemens van het bestuur die alle scholen of een meerderheid hiervan aangaan. Dat betekent in de praktijk dat voorstellen in het personeelsbeleid en financieel beleid vaak aan de GMR moeten worden voorgelegd. Denk aan meerjarenformatiebeleid en scholingsbeleid, verdeling van de middelen en ken- en sturingsgetallen.

De GMR vertegenwoordigt met elkaar de 9 scholen van Stichting Monton. Niet iedere school heeft een personeelslid en/of ouder afgevaardigd.

Visie en missie:  de GMR wil een volwaardige medezeggenschapsrol vervullen, waarbij de standpunten en uitgangspunten van de GMR door het bestuur serieus worden genomen en worden meegenomen in de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid. Dit vergroot de legitimiteit van de beslissingen onder leerkrachten en ouders. Als dynamische sparringpartner voor het bestuur, spant de GMR zich in om het belang van medezeggenschap uit te dragen, waarbij inzicht en respect voor elkaars verantwoordelijkheden als uitgangspunt worden erkend.

Bereikbaarheid:  de GMR is bereikbaar per mail op gmr@gmr.monton.nl. Alle GMR vergaderingen zijn openbaar en iedereen mag aanschuiven. 

Vergaderschema voor het schooljaar 2022-2023:

GMR1 - 14 september 2022

GMR2-  7 november 2022 (cie. Onderwijskwaliteit)

GMR3 - 7 december 2022 (cie. Financien)

GMR4 - 25 januari 2023 

GMR5 - 8 maart 2023 (cie. Personeel) 

GMR6 - 22 maart 2023 

GMR7 - 7 juni 2023 

GMR8 - 27 juni 2023 

*De notulen van de GMR vergaderingen worden in de daaropvolgende vergadering nagelopen, goedgekeurd en op de website geplaatst. 

Leden GMR: 

Natasja van Dijk  voorzitter (ouder Rhenen)

Petra Nieuwveld, ambtelijk secretaris

Vertegenwoordiging vanuit personeelsgeleding en oudergeleding:

Gerry Dilling (leerkracht Pallas Athene, Amersfoort)

Sander van der Horn (ouder Pallas Athene, Amersfoort)

Natascha Chu (Nieuwerkerk aan de IJssel - personeelsgeleding)

Wim Moerman (ouder Nieuwerkerk a/d IJssel)

Anne Sleper (leerkracht Montessori Kindcentrum LEF)

Florinda Bakker (adjunct-directeur Arcade, Utrecht)

Manuela van Otterloo (ouder Arcade, Utrecht)

Piet Korporaal (leerkracht Montessorischool Rhenen, Rhenen)

Danielle van der Geer (leerkracht De Vleugel, Nieuwegein)

(Nog) geen vertegenwoordiging vanuit Montessorischool Het Mozaïek, Maarssen en Montessorischool Maassluis.