De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  brengt advies uit over beleidsvoornemens van het bestuur die alle scholen of een meerderheid hiervan aangaan. Dat betekent in de praktijk dat voorstellen in het personeelsbeleid en financieel beleid vaak aan de GMR moeten worden voorgelegd. Denk aan meerjarenformatiebeleid en scholingsbeleid, verdeling van de middelen en ken- en sturingsgetallen.

De GMR vertegenwoordigt met elkaar de 9 scholen van Stichting Monton. Niet iedere school heeft een personeelslid en/of ouder afgevaardigd.

Visie en missie:  de GMR wil een volwaardige medezeggenschapsrol vervullen, waarbij de standpunten en uitgangspunten van de GMR door het bestuur serieus worden genomen en worden meegenomen in de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid. Dit vergroot de legitimiteit van de beslissingen onder leerkrachten en ouders. Als dynamische sparringpartner voor het bestuur, spant de GMR zich in om het belang van medezeggenschap uit te dragen, waarbij inzicht en respect voor elkaars verantwoordelijkheden als uitgangspunt worden erkend.

Bereikbaarheid:  de GMR is bereikbaar per mail op gmr@gmr.monton.nl. Alle GMR vergaderingen zijn openbaar en iedereen mag aanschuiven. 

Vergaderschema voor het schooljaar 2023-2024

GMR1 - 21 september 2023

GMR2-  7 november 2023 (cie. Onderwijskwaliteit)

GMR3 - 6 december 2023 (cie. Financien)

GMR4 - 23 januari 2024

GMR5 - 6 maart 2024 (cie. Personeel) 

GMR6 - 3 april 2024

GMR7 - 5 juni 2024

GMR8 - 25 juni 2024

*De notulen van de GMR vergaderingen worden in de daaropvolgende vergadering nagelopen, goedgekeurd en op de website geplaatst. 

Leden van de GMR:

Vertegenwoordiging vanuit personeelsgeleding en oudergeleding:

Manuela van Otterloo (ouder Arcade - voorzitter GMR)

Gerry Dilling (leerkracht Pallas Athene)

Jochem Tadema (leerkracht Montessorischool Nieuwerkerk a/d IJssel)

Anne Sleper (leerkracht Montessori Kindcentrum LEF)

Danielle van der Geer (leerkracht De Vleugel)

Tania van de Bergh (ouder Het Mozaïek)

Sakine Kondu (ouder Montessorischool Maassluis)

Petra Nieuwveld, ambtelijk secretaris

GMR zoekt kandidaten

Stichting Monton heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur van Stichting Monton en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van Stichting Monton.Afhankelijk van het onderwerp wordt de GMR advies of instemming gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen besluiten. Daarnaast kan de GMR zelf schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.De GMR zoekt versterking van ouderleden. Alle geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden, je hoeft geen lid van een MR te zijn.

Wil je meedenken en meebeslissen over bovenstaande onderwerpen en aan tafel met het College van Bestuur? Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR!

Meer informatie: gmr@gmr.monton.nl

Bovenin vindt u een kort filmpje over wat er van een ouderlid wordt verwacht.