Stichting Monton heeft bij  AON het zogenaamde Onderwijspakket afgesloten. Verzekerd zijn bij de scholen ingeschreven leerlingen, personeel van de scholen, waaronder de leerkrachten.Tevens worden als verzekerden aangemerkt de vrijwilligers, de stagiairs en degenen die op verzoek van de schoolleiding c.q. het schoolbestuur hulp verlenen bij bepaalde evenementen in schoolverband, zoals schoolreisjes en excursies.

Deze verzekering bestaat uit:

Ongevallenverzekering

De dekking van de ongevallenverzekering is van kracht tijdens schoolactiviteiten, alsmede tijdens stage in NL en bestaat uit de volgende rubrieken.

–       overlijden

–       blijvende invaliditeit

–       medische kosten

–       tandheelkundige kosten

De laatste twee rubrieken zijn als aanvulling op de eigen zorgverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims. Het betreft een primaire dekking voor personeelsleden en een secundaire dekking voor leerlingen, vrijwilligers en bij de school werkzame stagiairs. Secundaire dekking wil zeggen dat de in het gezin van de leerling afgesloten particuliere  aansprakelijkheidsverzekering (AVP) eerst dient te worden aangesproken.

In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt verondersteld, is het niet zo dat de school zonder meer aansprakelijk is voor alle schaden die tijdens de schooluren worden veroorzaakt of opgelopen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school zelf verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade aan derden ontstaat.

Hieronder twee voorbeelden

1)    tijdens een sportdag krijgt een deelnemer een bal tegen het hoofd, waardoor de bril wordt beschadigd. Deze schade is het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en niet het gevolg van een onrechtmatig handelen. De “veroorzaker” hoeft de schade niet te vergoeden. Hoe vervelend het ook is, maar de deelnemer heeft feitelijk een soort “eigen schuld”, daar het te verwachten valt dat dit kan gebeuren bij sport/ spel situaties. De term risicoaanvaarding komt in dit kader ook nog wel eens naar voren.

2)    Een fiets is in de fietsenstalling van de school door een onbekende beschadigd. De school kan in deze kwestie niets worden verweten. Je kan immers van een school bijvoorbeeld niet verlangen dat er permanent toezicht wordt gehouden.

Onze verzekeraar beoordeelt of de stichting aansprakelijk is en of er schade wordt vergoed. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Schadeverzekering inzittenden