Elk kind heeft recht op goed en veilig onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat leerlingen zodanig onderwijs krijgen dat dat het meest recht doet aan hun onderwijsbehoeften. Het doel is dat alle kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Passend onderwijs legt zorgplicht bij scholen. 

Sinds 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen daarom een zorgplicht. De uitvoering hiervan ligt bij de scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede en veilige onderwijsplek te bieden. Wanneer een school echter niet in staat is om één van deze beide voorwaarden te borgen, omdat het qua leren of gedrag onvoldoende expertise of ondersteuning voor een kind of de algemene veiligheid van meer kinderen, dan kan de school overgaan tot het schorsen of verwijderen van een leerling. De scholen van Monton hebben hiervoor de afspraken vastgelegd in beleid, waarmee de GMR heeft ingestemd. Indien zich een situatie voordoet, informeert de betreffende directeur vooraf de ouders over de afspraken die hierover binnen de stichting zijn vastgelegd.