Alle scholen van Monton hebben in de school met het team, ouders en de medezeggenschapsraad afspraken gemaakt over een veilig klimaat in de school. Deze afspraken liggen vast in een veiligheidsplan en worden jaarlijks geƫvalueerd via een veiligheidsmonitor. In deze monitor wordt aan kinderen, medewerkers en ouders gevraagd of zij zich veilig voelen in de school. Sommige scholen hebben hiervoor een gedragscode opgesteld, in samenspraak met kinderen, ouders en medewerkers. Wanneer uit een monitor naar voren komt dat er in een school onveiligheid wordt ervaren, zal de directeur hierop direct actie ondernemen en met betrokken in gesprek gaan om de sociaal onveilige situatie op te heffen en de veiligheid te herstellen. Ouders kunnen aan de directeur om inzage in het veiligheidsplan van de school vragen. Veel scholen publiceren hiervan informatie in hun schoolgids of op een beveiligd deel van de website.